طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته آش
دستگاه تک برش ۳۰ سانتی مدل RS30-T1

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته آش
دستگاه تک برش ۴۰ سانتی مدل RS30-T1

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS30-G1

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته
دستگاه تک غلطک تک برش مدل RS40-G1

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

رشته بری
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS30-G2

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

رشته بری
دستگاه دو غلطک تک برش مدل RS40-G2

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک تک برش مدل RS30-G3

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک تک برش مدل RS40-G3

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۳۰ سانتی به قیمت ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک تک برش دوربالا مدل + RS30-G3

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه در دو مدل ۳۰ و ۴۰ سانتی طراحی شده و قابلیت تولید رشته آشی و پلویی با یک دستگاه وجود دارد.

قیمت دستگاه

مدل ۴۰ سانتی به قیمت ۱۷۰۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه سه غلطک تک برش دوربالامدل +RS40-G3

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه برای آسان نمودن پروسه آماده سازی خمیر زشته و به صورت کاملا بهداشتی طراحی شده است..

قیمت دستگاه

قیمت ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دستگاه تولید رشته خانگی
دستگاه مشت زن رومیزی مدل MS-G1

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.

طراحی

این دستگاه به صورت تمام اتوماتیک طراحی شده و قابلیت تولید بیش از ۳ تن رشته در روز را دارد.

قیمت دستگاه

قیمت ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تولید رشته
دستگاه تمام اتوماتیک تولید رشته مدل AOUTO-RS400

اطلاعات دستگاه

لطفا جهت مشاهده عکسهای بیشتر و اطلاعات تکمیلی دستگاه کلیک کنید.

ثبت سفارش محصول

لطفا قبل از سفارش محصول قوانین و مقررات سایت را مطالعه نماید.