تولید رشته به صورت سنتی در اقصی نقاط ایران انجام می شود.

تولید رشته کاری طاقت فرسا بوده و شاغلین در این صنف از خستگی ناشی از این کار شکایت می کنند.

اکنون گروه تولیدی تک پخت مهربان ، با تجربه چندین ساله و با اتکا به دانش فنی کارشناسان خود، این دستگاه را طراحی نموده است .

این دستگاه با دارابودن پهن کن ، شما را از داشتن پهن کن مجزا بی نیاز می نماید.